Mansoura Pastries
Shopping Cart 0 Items CHECKOUT
 

Baklava Assortment Tin
$36.00

Kataifi (Konafa) Pistachio
$25.00

Glacé Orange Peel
$35.00 lb.


Made in NYC Kosher
Copyright © 2014 Mansoura® Pastries